Javni zavod za kulturo Kamnik
Polčeva pot 10
1241 Kamnik

Telefon: 01 8938 898 / 031 392 158
E-pošta: info@jzkk.si

ID za DDV: SI 19359713
Matična št.: 8180431000
IBAN: SI56 0110 0600 0060 454 (UJP)

Javni zavod za kulturo Kamnik je sprejet z Odlokom o preimenovanju Javnega zavoda Mekinjski samostan v Javni zavod za kulturo Kamnik (Uradni list RS, št. 94/21) na 13. seji dne 4.05.2021 za opravljanje dejavnosti v navedenem Odloku.

Zavod je pravni naslednik Javnega zavoda Mekinjski samostan, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom opr. št. Srg 2018/13617 z dne 5. 4. 2018, matična številka 818043000, davčna številka 19359713.

Zavod organizira in izvaja izobraževalne, kulturne, umetniške, turistične in druge prireditve.

Njegovi zaposleni ohranjajo in spodbujajo vezi med različnimi kamniškimi institucijami. Spodbujajo obisk raznovrstnih kulturnih prireditev ter se trudijo ustvarjati program zanimiv najširšemu krogu občinstva.
 

Osnovni podatki o zavodu:

Poslovni naslov: Polčeva pot 10, 1241 Kamnik
Matična številka: 8180431000
Davčna številka: 19359713
Številka transakcijskega računa: SI56 01100-6000060454
Telefon: 01/ 8938 898; gsm: 031/392-158
Spletna stran: samostanmekinje.siwww.domkulture.org, www.barutana.si
Odgovorna oseba zavoda: Irena Gajšek, direktorica
Predsednica sveta zavoda: dr. Marjeta Humar
Ustanovitelj: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
Datum ustanovitve: 11. 12. 2017

Javni zavod za kulturo Kamnik ima tri enote:

Uradne ure Zavoda (samostan Mekinje):

 • ponedeljek od 8. ure do 12. ure in od 13. ure do 15. ure;
 • sreda od 8. ure do 12. ure in od 13. ure do 17. ure in
 • petek od 8. ure do 13. ure.

Člani sveta zavoda:

 • predstavniki ustanovitelja: Marjeta Humar (predsednica sveta zavoda), Jelka Golob, Karla Urh
 • predstavnik zainteresirane javnosti: Jože Berlec
 • predstavnik zaposlenih: Primož Jeras

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov:

 

OPIS DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA

Glede na namen delovanja zavod opravlja dejavnosti, ki sodijo v okvir javne službe, ki je v javnem interesu, in dejavnosti, ki se ne opravljajo kot del javne službe.

Osnovna dejavnost zavoda je dejavnost obratovanja objektov za kulturne prireditve, poleg te pa so ključne kulturne dejavnosti v okviru javne službe in s tem povezano varstvo kulturne dediščine ter ostale spremljajoče dejavnosti, ki omogočajo nemoteno izvajanje omenjenih dejavnosti.

Zavod v skladu z odlokom opravlja naslednje dejavnosti kot javno službo oziroma pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo:

 

V okviru Doma kulture Kamnik:

 • upravljanje z objektom in s pripadajočim zemljiščem,
 • posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področju uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter njihovih medijev,
 • organiziranje gledališkega abonmajskega programa za odrasle in otroke,
 • organiziranje glasbenega abonmajskega programa,
 • posredovanje in organizacija najkakovostnejših gledaliških, glasbenih in glasbeno-scenskih produkcij izven abonmajskega programa,
 • organizacija oziroma sodelovanje pri organizaciji filmskih, gledaliških in drugih kulturnih festivalov,
 • razvoj in izvajanje programov s področja kulturno-umetnostne vzgoje na področju uprizoritvenega, glasbenega in filmskega programa za otroke in mladino,
 • produkcija in koprodukcija gledaliških, glasbenih, plesnih, vizualnih, literarnih, intermedijskih in drugih kulturnih prireditev,
 • produkcija in koprodukcija ter posredovanje vsebin kulturno-umetnostne vzgoje,
 • izvajanje izobraževalnega in humanističnega programa (predavanja, pogovorni večeri, okrogle mize),
 • produkcija lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditev,
 • načrtovanje, organizacija in izvedba kulturno-umetniških prireditev, festivalov itd.,
 • organiziranje gledaliških, plesnih in glasbenih delavnic,
 • oddajanje dvoran in drugih prostorov ter tehnične opreme v uporabo zunanjim naročnikom in opravljanje vseh s tem povezanih storitev za izvedbo raznovrstnih prireditev.

V okviru Mekinjskega samostana:

 • upravljanje z objektom in s pripadajočim zemljiščem,
 • skrb za premično dediščino,
 • predstavljanje in promocija zgodovine Mekinjskega samostana, Kamnika in Slovenije ter ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
 • zaščitno varovanje nepremičnin Mekinjskega samostana v skladu s konservatorskim načrtom (KN),
 • skrb za zbirke kulturne dediščine, ki so v upravljanju samostana,
 • hranjenje – deponiranje arhivskega gradiva,
 • predstavljanje kulturnega gradiva javnosti,
 • posredovanje informacij o kulturni dediščini zainteresirani javnosti,
 • izvajanje razstavne dejavnosti,
 • izvajanje pedagoške dejavnosti s ciljem razvoja in izvajanja muzejskih programov za odrasle, otroke in mladino,
 • izvajanje izobraževalnega in humanističnega programa (predavanja, pogovorni večeri, okrogle mize itd.),
 • organiziranje in izvajanje kulturnih in drugih prireditev,
 • izdaja publikacij vseh vrst s področja svoje dejavnosti,
 • produkcija in koprodukcija razstav s področja kulturne dediščine in sodobne likovne umetnosti,
 • sodelovanje s kulturnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini ter drugimi zavodi v občini Kamnik,
 • izvajanje drugih nalog, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost na področju ohranjanja kulturne dediščine.

V okviru dejavnosti, ki ne sodijo v okvir javne službe, zavod izvaja naslednje naloge:

 • nudenje strokovnih storitev s področja dejavnosti zavoda pravnim in fizičnim osebam,
 • organizacija in izvedba kongresnih, civilno-družbenih, protokolarnih, gospodarskih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe,
 • posredovanje kulturnih prireditev,
 • storitve s področja kongresnega in kulturnega turizma,
 • svetovanje in nudenje pogodbenih storitev s področja dejavnosti zavoda,
 • prodaja likovnih del, izdelkov domače in umetnostne obrti,
 • prodaja informativno-oglaševalskega gradiva (knjige, nosilci slike in zvoka, spominki, s tematiko in logotipi s področja umetnosti, kulturne dediščine in naravnih vrednot, turizma itd.),
 • gostinske storitve za potrebe izvajalcev programa, obiskovalcev, naročnikov,
 • oddajanje prostorov za razstave, kulturne, izobraževalne in druge prireditve ter storitve,
 • oddajanje prenočitvenih kapacitet.